ВІДДІЛ ОСВІТИ ТОКМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Токмацькому районі на 2017-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Токмацької районної ради

від    12  лютого 2017 року   №  17

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

 РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 В ТОКМАЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2017-2021 РОКИ

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ

 

2. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

 

3. Мета та основні завдання Програми

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів виконання Програми 


 

5. Строки виконання Програми

 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

7. Очікувані результати виконання Програми

 

8. Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням

 

І. Вступ

 

Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Токмацькому районі на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Указу Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 «Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», рішення Запорізької обласної ради від 26.01.2017 № 58 «Про Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 2017-2021 роки» та інших нормативних актів України з питань фізичної культури і спорту.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю забезпечення подальшого розвитку фізичної культури і спорту регіону, подолання проблем, які визначилися в процесі розбудови фізичної культури і спорту в нових соціально-економічних умовах, реалізації першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування в районі моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних і гуманістичних засадах.

 

ІІ. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту

 

Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту створюють загрозу та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку, що характеризується певними чинниками, основними серед яких є:

не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;
погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими хронічними захворюваннями серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів; 
неналагодженість скоординованої роботи між суб'єктами фізичної культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів; 
посилення впливу на спортивні результати інноваційних технологій;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, науково-методичного, медико-біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного.

Існуюча система спорту в районі також має складні проблеми. Найістотніша з поміж них - це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих молодих спортсменів та удосконалення їх майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Не набуло соціально важливого значення розв’язання проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд для потреб фізичної культури та спорту вищих досягнень.

Напруженою є ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту. Значного оновлення потребує післядипломна освіта фахівців галузі. Низьким є рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

Повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Потребує удосконалення система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

 

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у створенні умов для:
залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;
максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму. 

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

забезпечити об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту району, зацікавлених громадських і приватних організацій, широких верств населення;

сформувати у населення району сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

удосконалити систему роботи дитячо-юнацького спорту;

підвищити якість відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських і приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадити ефективні моделі кадрового, фінансового, наукового, медичного та інформаційного забезпечення;

поступово оновлювати існуючу спортивну матеріально-технічну базу закладів фізичної культури і спорту, належне їх обладнання та використання;

забезпечити будівництво сучасних спортивних споруд, реконструкцію та модернізацію діючих;

забезпечити систему відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту.

 

ІV. Обгрунтування шляхів і засобів виконання Програми 

 

Протягом 2017-2021 років для розв'язання проблем передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов: 
для розвитку фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;
з підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів; 
для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь інваліди; 
для поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом: 
збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень та виховання здорової дитини із широким залученням батьків до такого процесу; 
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;
підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи, та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;
підтримання та розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту;
врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету; 
поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи і загальноосвітніх навчальних закладів;
популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації, у тому числі за рахунок широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя в усіх засобах масової інформації та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами алкоголю, тютюну тощо;
удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури.

 

V. Строки виконання Програми

 

Протягом 2017-2021 років.

 

VI. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Програма виконується за рахунок коштів місцевих бюджетів і позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, вітчизняних та іноземних інвесторів, власних коштів громадян України.

Токмацька районна рада щороку передбачає у проектах районного бюджету необхідні кошти для виконання з урахуванням можливостей бюджету на відповідний рік.

 

VII. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість: 
збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді до 8-12 годин на тиждень;
підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 2-3 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; 
забезпечити успішну участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня; 

створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

VIII. Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням

 

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, спільної власності та регуляторної політики.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, інші органи виконавчої влади - відповідальні виконавці Програми, виконкоми Молочанської міської, сільських рад щороку до 31 грудня подають відділу освіти райдержадміністрації необхідні матеріали для підготовки та подання до 20 січня наступного року, що настає за звітним періодом, узагальненої інформації до постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, спільної власності та регуляторної політики.